Pakket Belastingplan 2024 aangenomen door Tweede Kamer

30 oktober 2023

Eind september informeerden wij u al over het Belastingplan 2024. De Tweede Kamer heeft in de nacht van 26 op 27 oktober 2023 ingestemd met de 15 wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024, de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024.

De Tweede Kamer heeft hierbij onder meer de volgende amendementen aangenomen:

1. Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33% (amendement 36418, nr. 11);

2. Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 verder verhoogd naar 36% (amendement 36418, nr. 11);

3. De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door. Ter dekking wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen bv verlaagd van € 700.000 naar € 500.000 (amendement 36418, nr. 60);

4. Per 2025 vervalt de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend (amendement 36418, nr. 11);

5. De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt (amendement 36418, nr. 43);

6. De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 versoberd. Deze wordt voor ten hoogste de eerste 20 maanden gesteld op ten hoogste 30% van het belastbare loon, voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 20% van dat loon en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden tot ten hoogste 10% van dat loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 in het bezit waren van een 30%-beschikking (amendement 36418, nr. 63);

7. De bankenbelasting wordt verhoogd. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schuld wordt verhoogd van 0,044% naar 0,058%. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat op langlopende schuld betrekking heeft, wordt verhoogd van 0,022% naar 0,029% (amendement 36418, nr. 11);

8. De belastingvermindering energiebelasting wordt voor 2024 verhoogd met € 23,40 naar € 521,78 (exclusief omzetbelasting) (amendement 36418, nr. 68);

9. Het voorstel om de accijns op alcohol met 16,3% te verhogen, wordt nagenoeg gehalveerd. Wel wordt het accijnstarief op tabak verhoogd (amendement 36418, nr. 111);

10. Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige krijgt een recht om een verzoek om inzage in zijn fiscale dossier te doen. Een besluit op een verzoek om inzage is een voor bezwaar vatbare beslissing, zodat daartegen de bezwaar- en beroepsmogelijkheid openstaat. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt dan niet (amendement 36418, nr. 110);

11. De vanaf 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG wordt één jaar doorgetrokken en de reguliere verhoging (indexatie) per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd (amendement 36418, nr. 83);

12. Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. Ter dekking wordt ten eerste het ramingsverschil van € 9 mln. structureel van aan derden verhuurde onroerende zaken BOR en DSR ingezet. Ten tweede wordt de regeling groen sparen en beleggen versoberd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar € 30.000 (amendement 36421, nr. 11).

Deel bericht