Het hoofdlijnenakkoord 2024

23 mei 2024

Afgelopen week, in de nacht van 15 op 16 mei 2024, hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt die de basis vormt voor de verdere formatie en een toekomstig regeerakkoord. Met de woorden ‘Hoop, lef en trots’ focust dit akkoord op lastenverlichting en bestaanszekerheid van ondernemers en particulieren. In het akkoord is een aantal concrete fiscale maatregelen opgenomen, dan wel een aantal voornemens voor fiscale maatregelen die nog uitgewerkt zullen worden. Zie hieronder wat deze fiscale maatregelen inhouden:

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting voor ondernemingen

– De drempel van de generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting is nu het hoogste van € 1 miljoen of 20% van de gecorrigeerde winst. Het percentage wordt verhoogd van 20% naar 25%, wat overeenkomt met het Europees gemiddelde.
– De recente maatregel om de vrijstelling van dividendbelasting bij inkoop eigen aandelen door beursgenoteerde vennootschappen vanaf 2025 af te schaffen wordt weer teruggedraaid.
– De fiscale regelingen rondom de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden beperkt. Hiervoor wordt de eerste stap gezet in 2025 en per 2028 wordt de giftenaftrek in de inkomstenbelasting geüniformeerd, waarmee verschillende giften fiscaal worden gelijkgetrokken.
– De MKB-winstvrijstelling gaat van 13,31% in 2024 naar 12,7% in 2025, in plaats van de in de Voorjaarsnota beoogde 12,03%.

Loonheffingen en inkomstenbelasting voor particulieren

– Er komt een extra schijf in de inkomstenbelasting om de belastingdruk op werkenden met een middeninkomen per 2025 te verlagen.
– Vanaf 2025 wordt het box 2-tarief voor inkomens hoger dan €67.000 (€134.000 voor fiscaal partners) weer gesteld op 31%. Hierdoor wordt de verhoging naar 33% in 2024 weer teruggedraaid. Over het box 2-tarief voor inkomens lager dan €67.000 is niets bepaald.
– Het box 3-tarief wordt verlaagd, hier wordt structureel €100 miljoen beschikbaar gesteld. Het is nog niet bekend naar welk percentage het tarief wordt verlaagd. In 2024 geldt een tarief van 36%.
– De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait wordt niet aangepast.
– De AWF-premie voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1% verhoogd.
– Vanaf 2027 wordt het eigen risico meer dan gehalveerd naar € 165. Verder wordt het eigen risico getrancheerd op maximaal € 50 per behandeling. Door de lastendekkende financiering van de Zorgverzekeringswet zal de nominale premie, inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) en de zorgtoeslag automatisch mee stijgen. Om het gewenste koopkrachteffect te krijgen zal hier voor burgers een compenserende lastenverlichting via de inkomstenbelasting en voor bedrijven via de AOF-premie tegenover staan.
– De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid.
– Voor het verhogen van de huurtoeslag komt vanaf 2025 structureel €500 miljoen beschikbaar.
– Vanaf 2025 gaat het kindgebonden budget structureel met €300 miljoen omhoog. Daarnaast wordt de stelselherziening voor kinderopvang doorgezet, waardoor kinderopvang bijna gratis wordt voor werkende ouders en de toeslag wordt uitbetaald aan de instellingen.

Energie- en milieuheffingen

– De verhoging van de 3e, 4e en 5e schijf energiebelasting op aardgas (meer dan 170.000 m3 aardgas per jaar) met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030, zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota 2024, wordt teruggedraaid.
– Het tarief van de 1e en 2e schijf energiebelasting op aardgas (t/m 170.000 m3 aardgas per jaar) wordt in 2025 verlaagd met 2,82 cent per m3, oplopend naar 4,8 cent per m3 in 2030.
– De in de Voorjaarsnota 2024 aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid.
– De salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt vanaf 1 januari 2027 in één keer afgeschaft.
– Vanaf 2028 wordt een circulaire plastic heffing ingevoerd.
– De vliegbelasting wordt vanaf 2027 gedifferentieerd naar afstand.
– Vanaf 2025 worden alle subsidies voor het aanschaffen van een elektrische auto afgeschaft. De gewichtscorrectie in de MRB-gewichtscorrectie (EV, fiscaal) blijft nog wel bestaan. Het is onbekend of de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s in 2025 in plaats van 2026 wordt beëindigd.

Btw en accijnzen

– Het lage btw-tarief op logies wordt vanaf 2026 grotendeels afgeschaft. Hierdoor gaat het btw-tarief voor logies van 9% naar 21%. Voor kampeerterreinen blijft het lage tarief van 9% gelden.
– Het lage btw-tarief voor culturele goederen en diensten wordt vanaf 2026 grotendeels afgeschaft. Hierdoor gaat het btw-tarief van 9% naar 21%. Voor welke culturele goederen en diensten het normale btw-tarief van 21% moet gaan gelden, wordt nog verder uitgewerkt. Voor dagrecreatie en bioscopen blijft het lage tarief van 9% gelden.
– De huidige accijnsverlaging op brandstoffen wordt met een jaar verlengd t/m 2025.
– De rode diesel (lager accijnstarief) komt vanaf 2027 terug voor de landbouwsector.

Kansspelbelasting

– Vanaf 2025 wordt de kansspelbelasting verhoogd van 30,5% naar 37,8%.

Overige voornemens

– Een ruimhartige vrijwillige en langdurige stoppersregeling op het gebied van landbouw en tuinbouw zal worden ingevoerd.
– Er komt meer autonomie voor medeoverheden, bijvoorbeeld door middel van een belasting op onbebouwde grond met een woonfunctie.
– Het bouwen van huurwoningen wordt gestimuleerd door het verminderen van de regeldruk en waar mogelijk de belastingdruk.
– Er wordt wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
– Fiscale regelingen die negatief zijn geëvalueerd worden afgebouwd en onbedoelde constructies aangepakt.

Dit artikel is gebaseerd op de informatie die op 21 mei 2024 bekend was. De regelingen kunnen nog worden gewijzigd. Het definitieve regeerakkoord zal in de komende maanden worden uitgewerkt.

Deel bericht